DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH

Sektor osób zadłużonych

BIK, BIG i czarne listy
Co zrobić, aby nie zostać wpisanym na czarne listy?

W ARMADA Polska Sp. z o.o. wierzymy, że każdy woli kwestię swoich zaległości finansowych załatwić dyskretnie i rzetelnie, bez zmuszania wierzyciela do podjęcia ewentualnej decyzji o zgłoszeniu danych osobowych na czarne listy do których wgląd ma mnóstwo osób i firm.
Dlatego gorąco zachęcamy do rozpoczęcia współpracy z negocjatorami ARMADA Polska z którymi będą Państwo mogli zawrzeć satysfakcjonujący obie strony system spłat w formie ugody, rozłożyć dług w systemie ratalnym, lub po prostu doradzą skąd pozyskać alternatywne środki na spłatę zaległości.

Co jest najważniejsze?

Lata praktyki negocjacji telefonicznych nauczyły nas również, że ogromny odsetek osób zadłużonych bagatelizuje swoje zadłużenia błędnie myśląc, że nie musi się nimi obecnie przejmować….
Nasze wieloletnie doświadczenia z problemami finansowymi zadłużonych osób i firm w sposób jednoznaczny wykazują, że długi nie są wynikiem złej woli, a efektem trudnych sytuacji życiowych lub biznesowych.

Dlatego bardzo ważna jest świadomość osób zadłużonych, że:

 • Sytuacja sama się nie naprawi i z każdym dniem będzie się pogarszać;
 • Poniesie konsekwencje finansowe: odsetki karne, koszty windykacji, itp.;
 • Zła historia kredytowa, albo wpis do Bankowej Informacji Kredytowej (BIK) lub Biura Informacji Gospodarczej (BIG) jest w zasadzie niemożliwa do naprawienia, jeżeli osoba zadłużona w tym momencie nie podejmie konkretnych działań. Nazwisko zostanie umieszczone na liście niesolidnych osób, co mu uniemożliwi zaciągnięcie kredytu w przyszłości lub wzięcie np. telefonu komórkowego na abonament;
 • Sprawa może trafić na drogę postępowania sądowego, a w konsekwencji do komornika.
  Jako zawodowi doradcy doskonale rozumiemy istotę windykacji i wiemy, że kluczem do uwolnienia osób od ich zadłużeń jest rozmowa, w której poznajemy prawdziwą sytuację życiową i finansową.

Jeśli rozmowa jest szczera wówczas nasi pracownicy doradzą rozwiązanie na miarę możliwości zadłużonego.
Dla nas najważniejszy jest człowiek i doradzenie mu jak najbardziej korzystnie będzie dla niego uregulować swoje zadłużenie.

Wszystkie podejmowane przez naszych negocjatorów działania opierają się o moralne, etyczne i prawne zasady, którym zawsze przyświeca cel wspólnego odnalezienia takich warunków szybkiej spłaty zadłużenia, aby jak najszybciej rozwiązać problem i uchronić osobę zadłużoną przed pułapką „spirali długów”. Naszym celem jest oddłużenie, a nie wprowadzenie osoba zadłużonej w jeszcze większe problemy finansowe.
Dlatego tak ważna w kontakcie z naszymi negocjatorami jest szczerość, która jest gwarancją dobrej woli spłaty. Tylko dzięki niej negocjatorzy poznają realną sytuację finansową i będą mogli zaproponować dopasowany do niej możliwy do zrealizowania system spłat, który chronić będzie przed kolejnymi wielkimi kosztami lub postępowaniem komornika.

Dane osobowe

ARMADA Polska przetwarza dane osobowe na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez naszych mocodawców w oparciu o regulacje Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Tym samym wskazać należy, że art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dalej: ustawa, statuuje katalog autonomicznych przesłanek, których wystąpienie przesądza o zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych jest bowiem dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
Pkt1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę chyba, że chodzi o usunięcie jej danych
Pkt2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Pkt3. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
Pkt4. Jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
Pkt5. Jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
W świetle powyższego należy wskazać, że przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Dług w spadku

Dług może zostać odziedziczony, zaś postępowanie w takim przypadku określa Kodeks Cywilny:
Art. 924.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
Art. 931.
§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
Art. 932.
§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek, rodzice i rodzeństwo.
§ 2. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu bądź z rodzicami, bądź z rodzeństwem, bądź z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

Etap I – przeczytać pismo

Po pierwsze – uważnie przeczytać pismo! Wysłane do Państwa pismo ma kluczowe znaczenie w dalszym przebiegu windykacji długu. Tylko od Państwa postawy zależeć będzie jakie ARMADA Polska podejmie dalsze czynności operacyjne!

Po pierwsze – uważnie przeczytać pismo!
Wysłane do Państwa pismo ma kluczowe znaczenie w dalszym przebiegu windykacji długu. Tylko od Państwa postawy zależeć będzie jakie ARMADA Polska podejmie dalsze czynności operacyjne! Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że brak kontaktu telefonicznego z Państwa strony po otrzymanym piśmie może być zinterpretowany jako brak woli do polubownej współpracy i dobrowolnej spłaty zadłużenia! Aby uniknąć takiej interpretacji trzeba skontaktować się z doradcami ARMADA Polska jak najszybciej po otrzymaniu pisma!

Zanim jednak Państwo zadzwonią prosimy, aby:
• uważnie przeczytać pismo i zapoznać się ze wszystkimi jego informacjami i postanowieniami
• dokonać analizy wyliczonej kwoty zaległości, a jeśli Państwa zdaniem wyliczenie nie jest prawidłowe to należy przygotować wszystkie dokumenty potwierdzające inny stan niż zawarty na piśmie
• zastanowić się i przygotować listę pytań i wątpliwości jakie Państwo mają po otrzymanym piśmie
• przeczytać dokładnie wszystkie zakładki Sektora osoby zadłużonej na naszej stronie WWW – być może na część pytań i wątpliwości znajdą Państwo odpowiedzi na naszych stronach?

Etap II – zacząć spłacać

Po drugie – dokonać szybkiej spłaty całości lub części zadłużenia
Dług musi zostać spłacony. Im szybciej, tym mniej Państwo do niego dopłacą kosztów naliczanych dodatkowych. Ważne jest, aby mieli Państwo świadomość, że prędzej czy później zadłużenie zostanie przez Państwa spłacone. Pytanie nie brzmi czy Państwo spłacą, ale ile będą Państwo musieli do długu dopłacić chociażby komornikowi, który ostatecznie zajmie się egzekucją długu jeśli nie zaczną Państwo spłacać zobowiązania!

Zatem bardzo ważne jest, aby w ciągu kilku dni od otrzymania pisma dokonać spłaty całości zadłużenia, a jeśli kwota na chwilę obecną przerasta Państwa możliwości to należy wpłacić pierwszą część i zaraz po wpłacie skontaktować się telefonicznie z doradcami ARMADA Polska, celem ustalenia dalszych spłat.

Proszę pamiętać, że osoba zadłużona, który dzwoni po dokonaniu jakiejkolwiek wpłaty jest odbierana przez negocjatorów ARMADA Polska jako człowiek z problemami, który podjął wysiłek ratowania swojej sytuacji finansowej. Odbiór osoby zadłużonej, który dzwoni potwierdzić wpłatę jest zawsze korzystniejszy niż osoby, która jeszcze nic nie wpłaciła. Aby relacje z negocjatorami były jeszcze bardziej korzystne, dobrze jest przed kontaktem telefonicznym wysłać dowód wpłaty na numer faks ARMADA Polska.

Etap III – zadzwonić

Po trzecie – kontakt telefoniczny z ARMADA Polska. 

Jeśli otrzymali Państwo pismo to niezależnie czy wpłata została dokonana, czy też nie, kolejnym krokiem jaki należy podjąć aby przystąpić do dobrowolnej i polubownej spłaty swojego zobowiązania jest rozmowa telefoniczna z doradcami ARMADA Polska.
Numer telefonu do odpowiedniej sekcji obsługującej Państwa wierzytelność znajduje się na piśmie. Wszystkie telefony są także dostępne w zakładce Kontakt na naszej stronie WWW.

Czego mogą się Państwo spodziewać?

Negocjatorzy ARMADA Polska to doradcy, którzy od lat negocjują z osoba zadłużonymi spłaty ich zaległości. Cechują się rzetelnością, odpowiedzialnością i poszanowaniem drugiego człowieka. Odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i uwagi dotyczące długu. Będą także zadawać dużo pytań, aby poznać Państwa prawdziwą i aktualną sytuację rodzinną i finansową.
Na podstawie tych informacji będą w stanie doradzić Państwu najszybsze i najbardziej korzystne sposoby uregulowania zadłużenia, także ze sposobami pozyskania alternatywnych źródeł finansowania spłaty długu.

Szczerość na etapie rozmowy telefonicznej z negocjatorami ARMADA Polska jest najważniejsza. Tylko od Państwa zależy jak precyzyjny będzie zaproponowany model spłaty długu w oparciu o sytuację finansową.

To co jest dla Państwa wyjątkowo istotne podczas kontaktów telefonicznych i dalszej współpracy z negocjatorami ARMADA Polska to transparentność zamiarów i intencji. Jeśli podejmą Państwo decyzję aby zamiast honorowej realizacji postanowień z ARMADA Polska zacząć unikać kontaktu, albo ukrywać się, czy po prostu zbywać lub wprowadzać w błąd wówczas mogą zostać Państwo odebrani jako osoby nierzetelne, które nie chcą oddać pieniędzy w sposób polubowny i niezbędne będzie rekomendowanie przeprowadzenie dalszych czynności egzekucyjnych.
Wierzymy jednak, że do współpracy z ARMADA Polska podejdą Państwo w sposób rozsądny i nadzwyczaj uczciwy, dzięki czemu przekonają się Państwo, że spłata zaległości z naszym doradztwem to najlepszy sposób na szybkie pozbycie się problemu zadłużenia

Przedawnienie długu

Kiedy dochodzi do przedawnienia zadłużenia?
Przedawnieniu podlegają wszystkie roszczenia finansowe.
Wyłączone są za to z niego niektóre roszczenia majątkowe, m.in. chroniące prawo własności czy roszczenia o zniesienie współwłasności.
W zależności od podmiotów, między którymi dochodzi do roszczenia, istnieją różne okresy przedawnienia:
2 lata dla roszczeń wynikających z faktur sprzedaży, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3 lata w przypadku roszczeń okresowych (np. usługi abonenckie, umowy najmu), gdzie osoba zadłużona była zobowiązana do periodycznego uiszczania należności
3 lata w przypadku roszczeń z tytułu pożyczek.
10 lat w przypadku nadania przez Sąd klauzulę wykonalności.
Pamiętać należy, że przedawnienie roszczenia, chroni osobę zadłużoną tylko przed egzekucją przymusową, czyli komorniczą.
Dług nie jest umarzany, nie znika! W związku z tym wierzycielowi wolno podejmować działania windykacyjne oraz handlować długiem i umieszczać osoba zadłużone na listach typu KRD, BIG itp.
Taki wpis oznacza problemy przy próbie wzięcia pożyczki lub kredytu lub nawet kupna telefonu na abonament.

Raty, ugoda, restrukturyzacja

Jako zawodowi negocjatorzy, którzy od lat rozmawiają z osobami zadłużonymi spłaty ich zobowiązań, doskonale rozumiemy istotę ich problemów. Zdajemy sobie sprawę, że to zła sytuacja finansowa lub problemy życiowe są powodem powstania zadłużeń, a nie zła wola osób zadłużonych.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że problemy i konsekwencje wynikające z ciążących na Państwu zobowiązaniach, mogą wydawać się olbrzymie i na chwilę obecną całkowicie Państwa przerastać. W wyniku naszych wieloletnich doświadczeń i dziesiątkach tysięcy przeprowadzonych w tym czasie rozmów telefonicznych, z osobami z podobnymi do Państwa problemami, wiemy, że rozmowa z doradcą ARMADA Polska może pokazać, że rozwiązanie jest prostsze niż mogłoby się to wydawać.

Bardzo ważne jest, aby to Państwo wykonali pierwszy krok i zadzwonili porozmawiać o Państwa problemach finansowych. Nasi pracownicy są ekspertami w odnajdywaniu sposobów na rozwiązanie właśnie takich kłopotów! Poznając aktualną i prawdziwą sytuację, będą w stanie doradzić Państwu podjęcie kroków, które w łatwy sposób umożliwią Państwu wyjście ze strefy osób zadłużonych w obszar ludzi, którzy zaczęli spłacać swoje zobowiązania.

Im szczerzej porozmawiają Państwo z naszymi doradcami, tym bardziej dogodne rozwiązanie zostanie Państwu zaproponowane. W oparciu o transparentność Państwa intencji i szczerość rozmowy pracownicy ARMADA Polska przeanalizują uzyskane informacje i zaproponują system spłaty, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała może także zostać Państwu zaproponowany system ratalny, ugoda, lub nawet restrukturyzacja bieżącego zadłużenia.

Co jest potrzebne, aby móc ubiegać się o raty, ugodę lub restrukturyzację?

Aby doradcy ARMADA Polska mogli przystąpić do rozpatrzenia Państwa prośby niezbędne jest przygotowanie i dostarczenie listownie lub za pośrednictwem faksu:

 • Aktualnego zaświadczenia o zarobkach/zatrudnieniu (lub ostatniego odcinka renty/emerytury) swojego i (lub) osób, które mają wesprzeć wniosek osoby zadłużonej.

Każda osoba zadłużona musi mieć świadomość, że jej dług to:

 • bardzo poważna i rażąca wierzyciela sytuacja na umowie
 • potrzeba szybkiego działania, aby uratować relacje z wierzycielem
 • konieczność rozwiązania sytuacji w sposób polubowny i bez konieczności angażowania w egzekucję długu komornika
 • konieczność zapłaty całej kwoty, jaką jest dłużna.

UWAGA: Istnieje możliwość umorzenia części zadłużenia w przypadku gotowości do spłaty jednorazowo (lub maksymalnie w 2-3 transzach) większej kwoty długu. Jesteśmy gotowi na negocjacje z Państwem – wierzymy, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli Państwu \”zarobić\” i zyskać na szybkiej spłacie swojego zobowiązania!

Umorzenie Komornika

Pismo z informacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności (art. 824 § 1 pkt 3 Kpc) nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownej egzekucji (art. 826 Kpc). Wierzyciele muszą jednak wówczas spełnić wszystkie wymogi formalne z art. 796 § 1 i 797 Kpc, co oznacza, że we wniosku egzekucyjnym niezbędne jest wskazanie sposobu egzekucji.
Pismo to oznacza, że na dzień jego wysyłki Komornik wskutek prowadzonych działań nie był w stanie odzyskać dla wierzyciela zadłużenia w stopniu zaspokajającym chociaż koszty egzekucji. W tym samym piśmie Komornik zwraca uwagę, że wierzyciel ma pełne prawo do skierowania wierzytelności do kolejnej egzekucji komorniczej.
Prawo to wynika z faktu, że Komornik działa na podstawie Nakazu Zapłaty nadanego na osobę zadłużoną przez Sąd.
Taki Nakaz Zapłaty ważny jest 10 lat i może zostać w każdej chwili przedłużony o kolejne 10 lat na wniosek wierzyciela!
Trzeba również pamiętać, że długi są dziedziczne i notoryczne lekceważenie Sądowego Nakazu Zapłaty może po wielu latach stać się odziedziczonym kłopotem dla spadkobierców.
Błędne i niezgodne ze stanem faktycznym jest więc twierdzenie przez osoby zadłużone, że Dług został umorzony i działania windykacyjne są bezprawne.
Umorzone zostało tylko postępowanie, a Nakaz Zapłaty wydany na osobę zadłużoną przez Sąd nadal ma swoją ważność.
Należy pamiętać, że kwota na Nakazie Sądowym jest aktualna tylko na dzień jego wystawienia. Za każdy dzień opóźnienia wierzyciel nalicza ustawowe odsetki karne w skali roku!
Zazwyczaj po spłacie kwoty z Nakazu Sądowego wierzyciel zwraca się do Sądu o nadanie nowego Nakazu na kwotę odsetek naliczonych od dnia wystawienia pierwszego Nakazu Zapłaty do dnia spłaty zadłużenia.

Upadłość konsumencka

Od 31 marca 2009 roku wszystkie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą składać wnioski o ogłoszenie bankructwa. Postępowanie upadłościowe, a w tym likwidacja majątku upadłego konsumenta są precyzyjnie określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o Prawie upadłościowym i naprawczym oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Składać wnioski do Sądu o upadłość konsumencką mogą wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Konsument wnioskujący o ogłoszenie bankructwa z własnej woli składa odpowiedni wniosek do Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego odpowiadającego miejscu zameldowania wnioskodawcy. Opłata sądowa wynosi 200zł.

Jakie warunki muszę spełnić?

Najważniejszym i weryfikowanym szczegółowo przez Sąd warunkiem jest niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od osoby zadłużonej okoliczności (mogą nimi być np. przewlekła choroba, niezawiniona utrata pracy, wypadek itp.). Jeśli w toku czynności Sąd ustali, że osoba zadłużona zaciągnęła zobowiązanie będąc już niewypłacalnym lub w momencie, w którym wartość majątku jest niewystarczająca do pokrycia wszystkich długów, wówczas wniosek zostanie odrzucony.

Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że to w interesie wnioskodawcy jest wykazanie, że spełnia wszystkie warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dlatego wraz z wnioskiem należy do Sądu dostarczyć:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
 • spis wierzycieli wraz z podaniem ich adresów i wysokości długu wobec każdego z nich
 • informacje o spłatach wierzytelności lub innych długów
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wraz z ich adresami
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych
 • informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku osoby zadłużonej hipotek, zastawów oraz podobnego typu obciążeń

W przypadku, gdy dołączenie do wniosku w/w dokumentów jest niemożliwe, należy podać przyczyny ich nie dołączenia i uprawdopodobnić je.

Osoba zadłużona, który ogłosił upadłość konsumencką (ma to miejsce dopiero po wydaniu wyroku Sądowego – samo złożenie wniosku nie uprawnia do zachowywania się tak, jakby ogłoszono jego upadłość) traci wszelkie prawa do korzystania i dysponowania swoim majątkiem. Tracą też zdolność kredytową, a wierzyciele zgłaszają dane osobowe na czarne listy.

Jak w praktyce wyglądają konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Proces realizacji upadłości konsumenckiej jest długi, skomplikowany i ukierunkowany na sprzedaż całego majątku upadłego konsumenta. Po ustaleniu składu masy upadłościowej osoba zadłużona wydaje swój majątek, a ten jest spieniężany. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane są na spłatę zobowiązań. O tym w jaki sposób środki są rozdzielane pomiędzy wierzycieli decyduje wyznaczony przez Sąd komisarz, który jednocześnie z uzyskanych środków przekazuje osobie zadłużonej równowartość rocznego czynszu za wynajmowane mieszkanie zastępcze.

Jeśli okazuje się, że masa upadłościowa nie pokrywa wszystkich roszczeń wierzycieli wówczas Sąd ustala indywidualny plan spłaty, który osoba zadłużona ma obowiązek wykonać w przeciągu 5 do 7 lat.

Upadłość konsumencka, a współmałżonek i żyranci

Jeśli Sąd wyda wyrok ogłaszający upadłość konsumencką, wówczas zarówno małżonkowie (którzy nie posiadają aktu notarialnego ogłaszającego rozdzielność majątkową przed zaciągnięciem zobowiązań), a także żyranci nie są zwolnieni z odpowiedzialności finansowej. Wierzyciele w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają pełne prawo prowadzić czynności windykacyjne i egzekucyjne przeciwko żyrantom i współmałżonkom.

Uprawnienia do windykacji

ARMADA Polska Sp. z o.o. jest firmą consultingową, której jednym z profili działalności jest windykacja długów. Jako zawodowcy specjalizujemy się w negocjacjach spłat zadłużeń z sektora masowych wierzytelności banków, telefonii komórkowych i stacjonarnych, korporacji świadczących usługi telekomunikacyjne, a także wszelkich instytucji finansowych i ubezpieczeniowych zarówno na terenie kraju, jak i poza granicami Polski.

Spółka prowadzi czynności operacyjne na pakietach długów zakupionych przez ARMADA Polska Sp. z o.o. jak i tych, które są zlecane do obsługi windykacyjnej przez naszych Zleceniodawców.

Czynione działania operacyjne wykonywane w imieniu i na rzecz naszych mocodawców przeciwko osobom zadłużonym wykonywane są na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów Kodeksu Cywilnego, a w szczególności na podstawie Art. 353 § 1 oraz Art. 354. § 1, na mocy których czynione działania operacyjne są prawnie usprawiedliwione:

• Art. 353 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty.

• Art. 354. § 1. Osoba zadłużona powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

Natomiast w przypadku zakupionych przez Spółkę wierzytelności uprawnienia do windykacji zostały uzyskane wskutek umowy cesji, czyli przelewu wierzytelności. Umowa taka jest zawierana między wierzycielem (cedent), a osobą trzecią (cesjonariusz), w wyniku której wierzyciel może bez zgody osoby zadłużonej przenieść zadłużenie na cesjonariusza.
Podstawą prawną, która zwalnia wierzyciela z konieczności uzyskania zgody osoby zadłużonej, jest art. 509 Kodeksu Cywilnego:

art. 509
§ 1. Wierzyciel może bez zgody osoby zadłużonej przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

• W przypadku wierzytelności zleconych przez naszych Klientów do obsługi windykacyjnej, spółce ARMADA Polska Sp. z o.o. zostaje udzielone pełnomocnictwo do podejmowania czynności windykacyjnych. Uprawnienia są następstwem podpisanej umowy pomiędzy Spółką, a naszym Zleceniodawcą. Wiarygodność i uprawnienia do windykacji Państwa długu można także potwierdzić u Wierzyciela.

Jeśli mimo to w dalszym ciągu poddają Państwo w wątpliwość wiarygodności działań ARMADA Polska Sp. z o.o. to w celu ich rozwiania mogą Państwo zasięgnąć wszelkich niezbędnych informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Numer wpisu do KRS znajdą Państwo m.in. w zakładce Kontakt na naszej stronie WWW, a także w pismach, jakie otrzymują Państwo od naszej firmy.

Wizyta terenowa

Konsekwencją unikania rozmowy telefonicznej, dotyczącej spłaty długu w całości lub w transzy, będzie wizyta naszych dwóch pracowników terenowych pod adresem zameldowania i/lub aktualnego zamieszkania osoby zadłużonej lub Poręczyciela.

Wizyta może też być konsekwencją niewywiązania się z ustalonych, deklarowanych lub wyznaczonych terminów spłaty zadłużenia.

Zanim dojdzie do wizyty podejmujemy szereg prób zawarcia porozumienia poprzez rozmowy telefoniczne i wysyłanie wezwań do dobrowolnej spłaty długu.

Jeśli Osoba zadłużona podejmie decyzję, aby mimo wszystko nie zacząć oddawać długu wówczas zostanie zawiadomiony pisemnie, telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS o zaplanowanym terminie wizyty naszych 2 pracowników terenowych, wraz z informacją co należy zrobić, aby wizytę wstrzymać.

Wizyty mogą sie odbyć między poniedziałkiem, a piątkiem w godzinach od 7:00 do 21:00, a także w soboty we wcześniej podanych godzinach.

Pracownicy terenowi ARMADA Polska pracują parami ze względów bezpieczeństwa.

Osoba zadłużona zawsze jest informowana o przysługujących mu prawach, także że ma pełne prawo odmówić rozmowy z odwiedzającymi go pracownikami terenowymi.

Pracownicy terenowi mogą wejść do domu lub na teren posesji osoby zadłużonej tylko za jego zgodą, a także muszą opuścić teren na wyraźną prośbę osoby zadłużonej.

Odmowa rozmowy o spłacie zadłużenia nie sprawi, że pracownicy terenowi przestaną podejmować próby spotkania i porozmawia o możliwościach rozwiązania problemu w sposób uczciwy i zgodny z powszechnie oczekiwanymi normami społecznymi.
Pracownicy terenowi ARMADA Polska nie są komornikami, nie mają prawa do zajmowania majątku i nigdy nie podejmują takich działań!
Pracownicy terenowi nigdy nie ujawniają żadnych informacji dotyczących zadłużenia osobom trzecim, jakkolwiek w przypadku nie zastania osoby zadłużonej lub unikania rozmowy nasi pracownicy mogą poprosić napotkane osoby o powiadomienie, że byliśmy i prosimy o kontakt telefoniczny. W takiej sytuacji podawana jest nazwa firmy ARMADA Polska oraz numer telefonu. Nigdy nie ujawniamy w jakiej sprawie prosimy o kontakt!

Jeśli osobę zadłużoną nie stać na spłatę całości długu i nie chce wizyt terenowych to zawsze proponujemy dokonać częściowej wpłaty przed wyznaczoną datą wizyty i przysłanie jej potwierdzenia na numer FAKS lub wysłanie dowodu wpłaty na adres email: windykacja@armada-polska.pl i skontaktowanie się z Koordynatorem Windykacji Terenowej pod numerem 71-722-70-20 w celu powiadomienia o wpłacie i ustalenia harmonogramu spłat.